Dílenské nářadí

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dílenské nářadí

Systémové číslo NEN

N006/24/V00004681

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00004681

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

22. 05. 2024 12:21

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

31. 05. 2024 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zdeněk

Příjmení

Kocour

E-mail

kocourz@army.cz

Telefon 1

+420 973204977

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je nákup nářadí pro vybavení dílny VTM Lešany (dále jen „zboží“) dle „Specifikace požadovaného zboží“ uvedené v příloze č. 1 návrhu Kupní smlouvy, která je přílohou této výzvy a jeho dodání kupujícímu do místa plnění dle čl. V odst. 5.3 návrhu Kupní smlouvy. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí dodavatel doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Jednotkové ceny vyplňte v příloze č. 2 návrhu kupní smlouvy „Závazná cenová nabídka“. Do těchto cen zahrňte veškeré náklady spojené s plněním zakázky. Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč souhlasí s obchodními podmínkami v návrhu smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy účastník vyplní, podepíše a vrátí zpět jako přílohu své nabídky. V případě, že návrh smlouvy bude podepsán jinou osobou než statutárním orgánem účastníka, musí být součástí nabídky písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem účastníka. Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 návrhu kupní smlouvy „Závazná cenová nabídka“, Všechny položky musí být oceněny nenulovou položkou. Tato příloha je povinná. Nabídky, které nebudou obsahovat požadované přílohy, budou automaticky z výběrového řízení vyloučeny! Při zadání části nebo celé veřejné zakázky poddodavateli je účastník povinen uvést jako přílohu identifikační údaje tohoto poddodavatele včetně jeho požadovaných příslušných oprávnění a písemného závazku mezi účastníkem o veřejnou zakázku a poddodavatelem v požadovaném rozsahu veřejné zakázky nebo čestné prohlášení účastníka, že v případě vítězné nabídky uzavře s poddodavatelem písemný závazek (např. smlouvu) a jeho kopii zašle zadavateli před uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a účastníkem. V případě nedoložení výše uvedených dokumentů bude nabídka účastníka z hodnocení vyřazena. Zadavatel si vymezuje právo určit vítěze v souladu se zadávacími podmínkami a po vyhodnocení rizik spojených s plněním smluvního vztahu. Dále si zadavatel vymezuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek a zrušit zadávací postup bez uvedení důvodů až do uzavření smluvního vztahu. Zadavatel neposkytuje náhrady nákladů, které účastník vynaložil na účast v zadávacím postupu. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání stížností z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami 3 pracovní dny, která se počítá ode dne vyhlášení veřejné zakázky, a z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocení veřejné zakázky lhůtu 3 pracovní dny, která se počítá ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Ostatní podmínky výslovně neupravené v zadání výběrového řízení, se řídí VOP MO verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. 9.4. Vysvětlení zadávací dokumentace Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ. 9.5. Zadavatel si vyhrazuje právo • změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání nabídek; • vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení; • neuzavřít smlouvu s dodavatelem; • odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil; Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži dodavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

42651000-4

Název z číselníku NIPEZ

Ruční nářadí pneumatické

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

42651000-4

Název z číselníku CPV

Ruční nářadí pneumatické

Název předmětu

Ruční nářadí pneumatické

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailRuční nářadí pneumatické42651000-4Ruční nářadí pneumatické

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

137566/2024-1241

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 05. 2024 12:21Uveřejnění zadávacích podmínek