News

Nová Pravidla NEN

Vážení uživatelé,

v souladu s usnesením vlády č. 467/2017 byly dnes, 18. června 2018, vydány nová „Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím Národního elektronického nástroje“.

Uvedený dokument naleznete v části "Informace pro uživatele", sekce "Provozní řád".

Author Správce NEN

Aktualizace příručky Import profilu zadavatele do NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlok k aktualizaci verze příručky „Import profilu zadavatele do NEN“.

Author Správce NEN

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,

 
dovolujeme si upozornit, že došlo k novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 , o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž došlo k navýšení limitů od 1. 1. 2018.

 
Předmětné nařízení vlády, které novelizuje nařízení vlády č. 172/2016 naleznete pod odkazem zde:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=471&r=2017.

Author Správce NEN

Uveřejnění nové uživatelské příručky

Vážení uživatelé,

v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění příručky „ZZVZ – Zjednodušený průchod NEN“.

Hlavní charakteristikou zjednodušeného průchodu v NEN je odstranění časové a administrativní náročnosti na nezbytné minimum při zachování všech požadavků na elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 zákona č. 134/2016Sb., a rovněž plnění povinností souvisejících s uveřejněním informací na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek. Zjednodušený průchod použijte v případě, kdy máte vytvořenou vlastní zadávací dokumentaci a nechcete generovat žádné dokumenty na základě šablon uložených v NEN. Není nutné duplicitně vyplňovat informace obsažené ve Vámi připravené zadávací dokumentaci. Zjednodušený průchod Vám umožňuje nejen zpětnou evidenci veřejné zakázky, tj. pouze evidenci výsledku zadávacího řízení, ale také reálný průchod procesem zadávání veřejné zakázky, tj. její komplexní administraci od zahájení po ukončení s umožněním plné elektronické komunikace, včetně odesílání formulářů do Věstníku veřejných zakázek, provedení automatického hodnocení atd. V případě volby zjednodušeného průchodu máte možnost nastavit rozsah využití funkcionalit v rámci tohoto zjednodušeného průchodu, tj. využít NEN pouze jako profil zadavatele. Volba evidence výsledku zadávacího řízení v NEN znamená, že v systému bude zobrazen minimální počet záložek s minimem povinných informací nutných k uveřejnění na profilu zadavatele, zejména základní údaje o veřejné zakázce, informace o smlouvě, dodavatel/é, se kterým/i byla smlouva uzavřena a přehled plnění smlouvy, resp. skutečně uhrazená cena za plnění VZ atd.

Author Správce NEN

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,


v části „Informace pro uživatele“ došlo k aktualizaci Provozního řádu pro Rutinní provoz.


Aktualizované byly kapitoly:


2. 3. Postup při registraci do NEN – přidaná věta „V tomto případě musí být součástí registrace i jmenování osoby odpovědné za řízení orgánu.“


6.2. Uveřejňování informací ve VVZ prostřednictvím NEN


6.2.1. NEN podporuje automatické vyplňování formulářů CZ01, CZ02, CZ03, CZ04, F01, F02, F03 a F14 dle vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele do VVZ pomocí informací vložených registrovaným subjektem do NEN.

6.2.2. NEN podporuje elektronické zasílání formulářů VVZ vyjmenovaných v čl. 6.2.1. prostřednictvím NEN.

9.1. Minimální požadavky na hardware a software uživatele


9.1.1. Minimální požadavky na hardware a software týkající se pracovní stanice uživatele podmiňující řádné používání NEN a přístup ke všem službám a funkcionalitám NEN jsou následující:


Požadavky na HW:
Procesor Intel/AMD Dual Core 1.6 GHz nebo vyšší
Operační paměť 4 GB nebo více
Diskový prostor 2 GB a více
Rozlišení obrazovky 1280 x 720 32-bit nebo více
Síťová konektivita 100 Mbps (alternativně Wifi, 3G/LTE) nebo rychlejší

Požadavky na SW:
Operační systém Microsoft Windows 10 Home/Pro/Education/Enterprise
Microsoft Windows 8.1 (all editions)
Microsoft Windows 7 (all editions)
Webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer v11 a Firefox (verze ESR)
Ostatní Microsoft Silverlight 5.1 nebo novější
Microsoft .NET Framework 4.5.2 nebo novější

9.1.2. Uživatelé si mohou ověřit kompatibilitu svého zařízení s požadavky na hardware a software pomocí testovací komponenty dostupné na adrese:
https://nen.nipez.cz/CompatibilityCheck. (nový odkaz)

Author Správce NEN

Uveřejnění nové uživatelské příručky

Vážení uživatelé,

v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění příručky „První kroky dodavatele v NEN“.

Příručka navede dodavatele jak si přiřadit roli, podat nabídku, zkontrolovat podanou nabídku, nastavit interní a externí notifikace a v informačním servisu vyspecifikovat oblasti o které má zájem.

Author Provozovatel NEN

Školení NEN pro dodavatele

Vážení uživatelé,

 
dovolujeme si Vás pozvat na školení NEN pro dodavatele, které pořádá Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí MMR.

Obsah školení bude následující :

Základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele:

1. Obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning.  
2. Informace spojené se zahájením používání NEN.  
3. Registrace dodavatele do NEN.

Práce dodavatele v NEN:

1. Možnosti vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele.  
2. Informační servis.  
3. Komunikace se zadavatelem - podání nabídky atd.  
4. Práce s modulem elektronické aukce.  
5. Bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů.  
6. Podpůrné služby pro uživatele NEN.

Školení se uskuteční v následujících termínech:

Po - 2.10.2017 od 9:00 do 14:00 hod  
Po - 9.10.2017 od 9:00 do14:00 hod  
St - 11.10.2017 od 9:00 do14:00 hod

 
Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, Praha 1.

 
Účast na školení je bezplatná. K dispozici bude malé občerstvení.

 
Jakékoliv otázky a podněty můžete zasílat na email: helena.bubnikova@mmr.cz a tereza.huttnerova@mmr.cz .

 
Na školení se můžete přihlásit zde : http://portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-NEN

Author Provozovatel NEN

Upozornění pro uživatele elektronických tržišť

Vážení uživatelé,

 
dovolujeme si Vás upozornit na důležitou informaci, která se týká dopadu přijetí usnesení vlády k povinnému využívání NEN na všechny uživatele elektronických tržišť. Informaci naleznete na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích zde

Author Provozovatel NEN

Usnesení Vlády ČR k povinnému využívání NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 21. 6. 2017 proběhlo jednání Vlády ve věci usnesení vlády k povinnému využívání NEN. Výsledkem je schválená varianta č. 3, tj.:  
povinnost pro členy vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) ZZVZ

  
• používat NEN jako elektronické tržiště od 1. 7. 2018 pro komodity stanovené v příloze 1 předmětného usnesení a

  
• používat NEN pro zadávání veřejných zakázek, které nejsou povinnými komoditami uvedenými v příloze č. 1, s možností požádání Vlády ČR o udělení výjimky z této povinnosti od 1. 7. 2018.

  
Dále je předmětným usnesením umožněno členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) ZZVZ

  
• nezadávat prostřednictvím NEN veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a

  
• využívat stávající elektronické nástroje po dobu jednoho roku, kdy zadavatelé provedou „zneaktivnění“ svého profilu elektronického tržiště ve Věstníku veřejných zakázek. Zadavatelé i přes „zneaktivnění“ profilu budou moci využívat uveřejňování dokumentů prostřednictvím elektronických tržišť u VZMR a dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod. V těchto případech není zákonem stanovena povinnost uveřejňovat dokumenty na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  
Současně předmětné usnesení ruší

  
• usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, ve znění usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222 a usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981 a

  
• usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451.

  
Z uvedeného vyplývá, že zadavatelé, kteří budou nadále chtít využívat elektronická tržiště po 1.7.2017 pro zadávání veřejných zakázek, ponesou náklady s tím spojené. V souvislosti s předchozí větou je nutno poukázat na skutečnost, že ukončením koncesních smluv dojde k ukončení možnosti využívat elektronická tržiště jako druhý profil zadavatele vedle hlavního profilu zadavatele nespravovaného ze strany MMR. MMR i nadále nabízí NEN jako elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, a to včetně profilu zadavatele.

Author Provozovatel NEN

Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních od 18. dubna 2017

Vážení uživatelé,

ke dni 18. dubna 2017 nabývá vůči některým zadavatelům účinnosti ustanovení o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem je regulována v § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Ustanovení § 211 odst. 3 zákona pak ukládá zadavateli obecnou povinnost komunikovat s dodavatelem elektronicky a stanoví z této povinnosti výjimky - toto ustanovení zákona má však odloženou účinnost.


Odložená účinnost je stanovena v § 279 odst. 2 zákona a je různá v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona – organizační složky státu - a centrální zadavatele nabývá předmětné ustanovení účinnosti již 18. dubna 2017, pro ostatní zadavatelé je pak účinnost posunuta a je stanovena na 18. října 2018. Termíny nabytí účinnosti jsou stanoveny v souladu s evropskou legislativou a odráží tak snahu o postupnou úplnou elektronizaci veřejného zadávání. (Další text se tedy týká pouze zadavatelů, jimž povinnost komunikovat elektronicky vzniká 18. dubna 2017.)


Od 18. dubna 2017 tak již organizační složky státu a centrální zadavatelé budou muset komunikovat s dodavatelem výhradně elektronicky, zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) zákona vyloučeno. Tito zadavatelé tak především nebudou oprávnění přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje.


Nutno upozornit na skutečnost, že povinnost výhradně elektronické komunikace se uplatní i na zadávací řízení zahájená před 18. dubnem 2017, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.


Pokud zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek tak, že skončí až 18. dubna 2017 nebo později, musí v zadávacích podmínkách stanovit požadavek na elektronickou formu nabídky a určit elektronický nástroj pro jejich podání. Po 18. dubnu 2017 již zadavatel nesmí umožnit podávání listinných nabídek.


V případě, že zadavatel již zahájil zadávací řízení a zadávací dokumentace je v rozporu s výše uvedeným, především umožňuje-li podávání listinných nabídek i po 18. dubnu 2017, je nutné takovouto zadávací dokumentaci změnit a v závislosti na provedené změně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek (viz § 99 zákona).

Author Provozovatel NEN

E-learning pro zadavatele

Vážení uživatelé,

na odkazu https://nen-elearning.nipez.cz/ naleznete E-learning pro zadavatele. Při využití e-learningového kurzu se musíte zaregistrovat, není možné použít heslo z referenčního nebo ostrého prostředí NEN. Použijte jiné uživatelské jméno a přihlašovací heslo než používáte v těchto prostředích.

Author Provozovatel NEN

Uveřejnění popisu napojení spisové služby k NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění popisu napojení spisové služby k NEN.

Dokument obsahuje popis procesu a prerekvizit k napojení spisové služby k NEN, technickou specifikaci rozhraní pro komunikaci spisové služby s NEN a příslušná XSD.

Author Provozovatel NEN

Certifikace NEN

Vážení uživatelé,

Národní elektronický nástroj (NEN) ke dni 13.2.2017 úspěšně prošel certifikací, která potvrdila, že splňuje všechny požadavky stanovené vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů.

Dané certifikáty naleznete v sekci "Informace pro uživatele", rubrice "Provozní řád".

Author Provozovatel NEN

Aktualizované uživatelské příručky NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,

v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizovaných příruček NEN dle ZZVZ.

Konkrétně se jedná o následující: ZZVZ - Otevřená a uzavřená výzva, ZZVZ - Řízení ve zjednodušeném režimu, ZZVZ - Systém kvalifikace, ZZVZ - Zjednodušené podlimitní řízení

Author Provozovatel NEN

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,

V části “Informace pro uživatele“, sekce „Provozní řád“ došlo k uveřejnění aktualizované verze dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“

Do dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“ byly zaneseny další dva podporované formáty souborů, které je možné nahrát do NEN viz. bod 3.5.1.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace Provozního řádu a příručky Profil zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

 
došlo k aktualizaci dokumentu s názvem „Provozní řád rutinního provozu NEN“ a uživatelské příručky „Profil zadavatele NEN“.  


V části “Informace pro uživatele“, sekce „Provozní řád“ došlo k uveřejnění aktualizované verze dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“. Dále v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizované příručky „Profil zadavatele NEN“.

 
Do dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“ byla zanesena změna v textaci k časovým razítkům (viz bod 3.4.1) a doplněn bod 9.6 týkající se exportu profilu zadavatele.

 
Dokument „Profil zadavatele NEN“ byl rozšířen o kapitolu 6 týkající se exportu profilu zadavatele. 

Author Provozovatel NEN

Aktualizované uživatelské příručky NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,

v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizovaných příruček NEN dle ZZVZ.

Konkrétně se jedná o následující: ZZVZ - DNS, ZZVZ - Informační deska NEN, ZZVZ - Parametrizace E-aukce, ZZVZ - Profil zadavatele NEN, ZZVZ - Rámcová dohoda, ZZVZ - Soutěž o návrh a ZZVZ - Úvod do Národního elektronického nástroje pro zadavatele.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace Provozního řádu a příručky pro dodavatele

Vážení uživatelé,

došlo k aktualizaci Provozního řádu NEN a příručky pro dodavatele dle ZZVZ. Provozní řád byl aktualizován ve smyslu doplnění kapitoly 9.2.2, jež se zabývá šifrování elektronických nabídek v NEN. Příručka pro dodavatele byla doplněna o skutečnost, že ze strany dodavatele je nutno užít konkrétní šifrovací certifikát, jež má za povinnost poskytnout ke konkrétní veřejné zakázce zadavatel, viz kapitola 5.1.

Author Provozovatel NEN

Aktualizování příručky Dodavatel

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlok k aktualizaci verze příručky "Dodavatel" ve smyslu doplnění kapitoly 5.1.1, jež se zabývá podáním žádosti o účast v DNS.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace dokumentu s názvem Provozní řád NEN

Vážení uživatele,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Provozní řád" došlo k uveřejnění aktualizované verze dokumentu "Provozní řád rutinního provozu NEN". Provozní řád blíže popisuje práva a povinnosti subjektů, náležitosti registrace subjektů do NEN, minimální provozní parametry NEN a technické a další požadavky nutné k používání systému NEN. Součástí je i popis způsobu řešení sporů mezi subjekty a provozovatelem.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace a uveřejnění uživatelských příruček v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,


v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ došlo k aktualizaci a uveřejnění následujících uživatelských příruček:


• Administrace zadávacích postupů v NEN
• Dodavatel
• Externí administrátor
• Informační deska NEN
• Nestandardní stavy
• Otevřené řízení
• Parametrizace E-aukce
• Pracovní deska zadavatele
• Profil zadavatele NEN
• Registrace a správa organizace a osob zadavatele
• Úkony zadavatele v NEN
• Uživatelské rozhraní NEN
• Základní charakteristika NEN.


Uvedené příručky nejdete v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“.

Author Provozovatel NEN

Uveřejnění nové uživatelské příručky

Vážení uživatelé, v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění příručky „Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele“. Příručka podrobně provádí uživatele procesem registrace tak, aby byl schopen zaregistrovat subjekt do NEN a přihlásit se do systému. Popisuje kroky od ověření kompatibility počítače a testu elektronických podpisů, přes samotnou registraci zadavatele, dodavatele a sdružení, dále podepsání ragistrace, popis notifikačních e-mailů a nastavení hesla. V závěru příručky jsou odpovědi na často kladené dotazy, které se při registraci mohou vyskytnout.

Author Provozovatel NEN

Aktualizované příručky k importu profilu zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlok uveřejnění aktualizované verze příručky "Import profilu zadavatele do NEN".

Příručky obsahují doplněné a přeformulované FAQ, dále byla zařazena nová kapitola Business validace obsahující základní validační pravidla pro úspěšné vytvoření XML.

Author Provozovatel NEN

Návod pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR)

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění návodu pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR).

K 29.4.2016 došlo na základě aktualizace Pravidel používání NEN, které byly schváleny usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN), k aktualizaci finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) pro veřejné a sektorové zadavatele.   


V rámci dané aktualizace je z uživatelské strany nutno odstranit stávající parametrizaci VZMR a založit novou, ve které již automaticky budou nastaveny nové hodnoty. Jak v této věci postupovat naleznete v rubrice „Uživatelské příručky“ názvem „Návod pro aktualizaci parametrizace VZMR“. Tento úkon je nutno provést jak na PRODukčním prostředí, tak REFerenčním.  


V případě jakýchkoli komplikací neváhejte kontaktovat uživatelskou podporu NEN.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace příručky k importu profilu zadavatele do NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění aktualizované verze příručky "Import profilu zadavatele do NEN". Aktualizovaná verze obsahuje novou sekci "FAQ" a je doplněna prerekvizita - role správce zadávacího postupu.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele ?

Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura ?

Author Provozovatel NEN

Aktualizované příručky k importu profilu zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizovaných příruček týkajících se importu profilu zadavatele do NEN.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele ?

Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura ?

Author Provozovatel NEN

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,

s účinností od 1.1.2016 dochází ke změnám ve finančních limitech pro účely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, dle kterých se bude řídit zadávání veřejných zakázek od tohoto data. Systém NEN je na tuto změnu plně připraven. Nicméně je třeba přenastavit si v systému NEN finanční limity u veřejných zakázek malého rozsahu (uživatelé s rolí Metodik).

Postup pro přenastavení finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu:

1) Zadavatelé, kteří mají obsazenu roli Metodik + nemají nastavenou parametrizaci VZMR dle svých potřeb (defaultní nastavení systémem NEN)

Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → kliknout na „Smazat parametrizaci“ → kliknout na „Založit parametrizaci“

2) Zadavatelé, kteří mají obsazenu roli Metodik + mají nastavenou parametrizaci VZMR dle svých potřeb (nastavení dle interních požadavků)

Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → vybrat konkrétní finanční limit, který je třeba změnit → kliknout na „Editovat“ → nastavit nové finanční limity v poli „Částka do“ → klinout na „Uložit“

3) Zadavatelé, kteří nemají obsazenu roli Metodik

Nemusí činit žádné výše popsané úpravy. V případě, že chtějí mít obsazenu roli Metodik, mohou postupovat následovně: Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → kliknout na „Založit parametrizaci“

V případě nejasností kontaktujte Uživatelskou podporu. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Aktualizovaný provozní řád

Vážení uživatelé,

dnes byl aktualizován Provozní řád Rutinního provozu NEN v souvislosti s končící podporou prohlížeče Google Chrome.

Author Provozovatel NEN

Na referenčním prostředí (tzv. pískoviště) Národního elektronického nástroje si můžete vyzkoušet zadávání veřejných zakázek

Na referenčním prostředí (tzv. pískoviště) Národního elektronického nástroje si můžete vyzkoušet zadávání veřejných zakázek. Práce na tomto prostředí nemá právní účinky.  
Subjekty a uživatelé registrovaní v rámci otevřeného testovací provozu byli zachováni.

 
Pro registraci nového zadavatele do referenčního prostředí Systému NEN je potřeba dodat pouze čestné prohlášení registrující osoby o tom, že je zaměstnána v registrované organizaci. Včetně určení pracovní pozice a podpisu. Stačí nahrát naskenovaný dokument. Dokument nemusí být opatřen elektronickým podpisem.  
Pro registraci nového dodavatele do referenčního prostředí Systému NEN není potřeba dodávat žádné dokumenty.  
Pro usnadnění testování možností Systému NEN zadavateli (například vyzkušení elektronických nabídek a elektronického podávání) je umožněna i registrace „fiktivních“ dodavatelů. V tomto případě zatrhněte na první stránce registrace dodavatele příznak „Podává žádost o registraci zahraniční organizace nebo se jedná k fiktivního dodavatele?“. Nebude vyžadováno (pouze umožněno) zadání IČO a údaje subjektu nebudou nikdy aktualizovány údaji ze základních registrů.

Author Provozovatel NEN