Uživatelské příručky

Administrace zadávacích postupů v NEN (pdf, 2 MB)

Jaké jsou hlavní principy ovládání administrace zadávacích postupů v NEN? Jak vyvolám schvalování? Jak vyvolám funkci vzorů? Kde najdu auditní záznamy k zadávacímu postupu?


Dodavatel (pdf, 4 MB)

Uživatelská příručka určená dodavatelům. Popisuje problematiku registrace dodavatele do NEN, správu organizace (zakládání nových uživatelů, přiřazování oprávnění v rámci organziace), možnosti sledování vybraných zadávacích postupů. způsoby komunikace se zadavatelem (podávání nabídky, žádosti o dodatečné informace, atd.).


Dynamický nákupní systém (pdf, 10 MB)

Účelem dokumentu je představit koncept administrace dynamického nákupního systému „DNS“ v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN). Po dočtení tohoto dokumentu by uživatel měl být schopen: • zavedení dynamického nákupního systému, • zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, • seznámení s registrem dynamického nákupního systému.


Externí administrátor (pdf, 1 MB)

Uživatelská příručka popisující způsob práce externího administrátora v NEN. Obsahem příručky je způsob provedení registrace subjektu do NEN. Správa přístupových oprávnění uživatelů externího administrátora k jednotlivým zadávacím postupům.


Import profilu zadavatele do NEN (zip, 3 MB)

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele? Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura?


Informační deska NEN (pdf, 1 MB)

Vyhovuje vaše PC požadavkům na práci s NEN? Co znamená Věstník NEN? Co znamená Seznam zadávacích postupů? Kde mohu nalézt seznam profilů zadavatele v NEN?


Jednací řízení bez uveřejnění (pdf, 12 MB)

Uživatelská příručka popisující průchod administrací zadávacího řízení - jednací řízení bez uveřejnění.


Jednací řízení s uveřejněním (pdf, 45 MB)

Uživatelská příručka popisující průchod zadávacím řízením - jednací řízení s uveřejněním.


Jednací řízení s uveřejněním bez uveřejnění dle §22 odst. 2 ZVZ (pdf, 12 MB)

Uživatelské příručka popisující průchod zadávacím řízením - jednací řízení s uveřejněním (bez uveřejnění) dle §22 ods. 2 ZVZ


Metodický pokyn pro práci s certifikáty pro šifrování a dešifrování v NEN (pdf, 641 kB)

Kde získám jako zadavatel šifrovací/dešifrovací certifikát? Jak si jej mohu vytvořit svépomocí zdarma?Nastavení procesu zadávacího postupu (pdf, 1 MB)

Tato příručka má především informativní charakter a slouží pouze pro administrátory/provozovatele systému a pro informaci, jakým způsobem je realizována definice procesních zadávacích postupů v systému NEN.


Návod na export dat z elektronických tržišť (pdf, 1 MB)

Účelem dokumentu je představit návod pro export dat uživatelům elektronických tržišť, tj. exportovat data o veřejný zakázce z el. tržiště Gemin a Tendermarket.


Návod pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u VZMR (pdf, 605 kB)

V návodu naleznete, jak postupovat pro aktualizaci finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR).


Návod pro založení rámcové smlouvy / dohody v NEN (pdf, 1 MB)

Účelem dokumentu je představit koncept založení/zaevidování rámcové smlouvy/dohody do NEN, tj. založit (zaevidovat) novou rámcovou smlouvu / dohodu, předregistrovat dodavatele v NEN a sledovat čerpání z dané RS/RD.


Nestandardní stavy v NEN (pdf, 1 MB)

Obsahem příručky je popis práce s "Nestandardními stavy". Nestandardní stav je institut, prostřednictvím kterého může zadavatele řízeným způsobem a v souladu se zákonem provádět nápravná opatření v již proběhlých úkonech. Příkladem může být změna zadávacích podmínek, kdy zadavatel mění lhůtu pro podání nabídky nebo jiné podstatné náležitosti zadávacího postupu nebo návrat do předešlé fáze zadávacího řízení (např. z fáze hodnocení nabídek zpět na otevírání nabídek) a zrušení vyloučení uchazeče v této fázi.


Otevřená výzva - veřejná zakázka malého rozsahu (pdf, 11 MB)

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v otevřené výzvě?


Otevřené řízení (pdf, 13 MB)

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení? Jak uveřejním zadávací dokumentaci?


Parametrizace elektronické aukce (pdf, 2 MB)

Uživatelská příručka popisující proces nastavení elektornické aukce v Národním elektronickém nástroji.


Postup návrhu uživatelských sestav v NEN (pdf, 1 MB)

Dokument popisuje uživatelům v roli Metodik, jakým způsobem lze tvořit, popř. upravovat tiskové sestavy.


Práce s komisemi (pdf, 2 MB)

Účelem dokumentu je představit hlavní principy práce s komisemi. Zejména jejich ustanovení a editaci.


Pracovní deska zadavatele (pdf, 1 MB)

Popis hlavního rozcestníku práce zadavatele v systému NEN. K čemu slouží kalendář? Jaký význam mají "Mé zadávací postupy"? Kde najdu smlouvy uzavřené na základě zadaných veřených zakázek?


Principy práce s certifikáty v aplikaci NEN z pohledu dodavatelů a zadavatelů (pdf, 1 MB)

Účelem příručky je představit možnosti použití soukromých klíčů a veřejných klíčů s certifikátem v systému NEN ze strany zadavatelů i dodavatelů včetně popisu existujících omezení. Příručka provede uživatele podepisováním objektů v NEN (registrace, interní zprávy, podání, dokumenty …), šifrováním a dešifrováním nabídky podané prostřednictvím NEN.


Profil zadavatele NEN (pdf, 6 MB)

Dokument popisující vztah institutu profilu zadavatele dle zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění a funkce profilu zadavatele NEN. Jak si založím profil zadavatele v NEN? Jak splním povinnosti k uveřejnění dle zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění?


První kroky dodavatele v NEN (pdf, 1 MB)

Příručka navede dodavatele jak si přiřadit roli, podat nabídku, zkontrolovat podanou nabídku, nastavit interní a externí notifikace a v informačním servisu vyspecifikovat oblasti o které má zájem.


Přímé zadání - veřejná zakázka malého rozsahu (pdf, 8 MB)

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v přímém zadání?


Přímé zadání na základě výjimky dle ZVZ (pdf, 10 MB)

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky v přímém zadání na základě výjimky dle zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách?


Příručka k napojení spisové služby k NEN (zip, 1 MB)

Dokument obsahuje popis procesu a prerekvizit k napojení spisové služby k NEN, technickou specifikaci rozhraní pro komunikaci spisové služby s NEN a příslušná XSD.


Příručka pro dodavatele - šifrování elektronického podání (pdf, 1 MB)

Jak provedu podání nabídky včetně jejího šifrování?


Příručka pro zadavatele - dešifrování elektronického podání (pdf, 1 MB)

Jak provedu parametrizaci otevírání nabídek? Jak dešifruji elektronicky podané nabídky? Jak provedu evidenci údajů u jednotlivých nabídek?


Registrace a správa organizace, osob a řízení přístupových oprávnění pro zadavatele (pdf, 3 MB)

Účelem příručky je představit koncept registrace a správy subjektu a osob v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN) z pohledu zadavatele. Tato příručka je členěna dle základních logických kroků řazených chronologicky tak, jak jsou uživateli realizovány, tj. od registrace subjektu, přes nastavení organizační struktury a nastavení práv uživatelům, až po pokročilé funkcionality správy subjektu.


Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele (pdf, 2 MB)

Příručka podrobně provádí uživatele procesem registrace tak, aby byl schopen zaregistrovat subjekt do NEN a přihlásit se do systému. Popisuje kroky od ověření kompatibility počítače a testu elektronických podpisů, přes samotnou registraci zadavatele, dodavatele a sdružení, dále podepsání ragistrace, popis notifikačních e-mailů a nastavení hesla. V závěru příručky jsou odpovědi na často kladené dotazy, které se při registraci mohou vyskytnout.


Registrace do prostředí REF (pdf, 505 kB)

Postup při registraci subjektu do Národního elektronického nástroje NEN do prostředí REF.


ServiceDesk - Hodnocení požadavků (pdf, 443 kB)

Dokument popisuje způsob hodnocení řešení uživatelských dotazů v ServiceDesku.


Soutěžní dialog (pdf, 22 MB)

Uživatelská příručka popisující průchod zadávacím řízením - soutěžní dialog


Správa zadávacího postupu (pdf, 2 MB)

Účelem dokumentu je představit koncept správy zadávacího postupu (pod pojmem správy zadávacího postupu je myšleno správa veřejné zakázky, koncesního řízení, soutěže o návrh, průzkumu trhu). Uživatel by měl být po prostudování příručky schopen: • Vytvářet vzory veřejných zakázek a využívat je při dalším zadávání, • Změnit zadavatelský útvar zadávacího postupu, • Zobrazit auditní data k zadávacímu postupu, • Exportovat dokumentaci zadávacího postupu, • Zobrazit si lhůty využité u zadávacího postupu, a další


Systém pro centralizované zadávání (pdf, 10 MB)

Jak založím systém centralizovaného zadávání? Jak vytvořím katalog slepých komodit? Jak podám požadavek v rámci sběru požadavků? Jak mohu komunikovat s centrálním/pověřujícím zadavatelem?


Technická specifikace NEN + IEN (pdf, 2 MB)

Technická specifikace a další technické soubory k možnosti napojení IEN na NEN.


Úkony zadavatele v NEN (pdf, 2 MB)

Příručka popisuje způsob práce u institutů jako dodatečné informace (evidence žádostí o dodatečné informace, přehled elektronicky podaných žádostí, způsob jak na žádosti odpovědět a uveřejnit na profilu zadavatele, atd.), námitky, vyloučení uchazeče, zrušení zadávacího postupu v režimu ZVZ, evidence jednání komisí, poskytování zadávací dokumentace, zpřístupňování dokumentů v rámci NEN.


Uzavřená výzva - veřejná zakázka malého rozsahu (pdf, 9 MB)

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v uzavřené výzvě?


Uživatelské rozhraní NEN (pdf, 2 MB)

Dokument popisující způsoby práce v aplikaci. Jak se pracuje s formuláři? Jak dokáži v systému filtrovat? Jak si uložím individuální nastavení u zobrazeného formuláře? Jak vytisknu požadované informace? Jak vytvořím graf z vybraných dat?


Užší řízení (pdf, 18 MB)

Uživatelská příručka popisující průchod zadávacím řízením - užší řízení.


Základní charakteristika NEN (pdf, 1 MB)

Dokument popisující základní charakter systému a jeho hlavních funkčností. Jaké zadávací řízení jsou podporovány? V jakém rozsahu elektronizace?


Zjednodušené podlimitní řízení (pdf, 14 MB)

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení? Jak připravím a uveřejním písemnou výzvu k podání nabídek? Jak vyzvu 5 uchazečů k podání nabídky?


Změna zadávacích podmínek zahájeného zadávacího řízení a uveřejnění dodatečné informace v NEN (pdf, 1 MB)

Jak změním zadávací podmínky po zahájení zadávacího řízení? Jak uveřejním dodatečnou informaci?


ZZVZ - Administrace zadávacích postupů v NEN (pdf, 2 MB)

Jaké jsou hlavní principy ovládání administrace zadávacích postupů v NEN? Jak vyvolám schvalování? Jak vyvolám funkci vzorů? Kde najdu auditní záznamy k zadávacímu postupu?


ZZVZ - Centralizované zadávání v NEN (pdf, 4 MB)

Jak založím systém centralizovaného zadávání? Jak vytvořím katalog slepých komodit? Jak podám požadavek v rámci sběru požadavků? Jak mohu komunikovat s centrálním/pověřujícím zadavatelem?


ZZVZ - Dodavatel (pdf, 3 MB)

Uživatelská příručka určená dodavatelům. Popisuje problematiku registrace dodavatele do NEN, správu organizace (zakládání nových uživatelů, přiřazování oprávnění v rámci organziace), možnosti sledování vybraných zadávacích postupů, způsoby komunikace se zadavatelem (podávání nabídky, žádosti o dodatečné informace, atd.).


ZZVZ - Dynamický nákupní systém (pdf, 5 MB)

Účelem dokumentu je představit koncept administrace dynamického nákupního systému „DNS“ v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN). Po dočtení tohoto dokumentu by uživatel měl být schopen: • zavedení dynamického nákupního systému, • zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, • seznámení s registrem dynamického nákupního systému.


ZZVZ - Elektronický katalog (pdf, 1 MB)

Zadavatel může požadovat nebo připustit, aby byla nabídka předložena jako elektronický katalog nebo aby elektronický katalog byl součástí nabídky. Elektronickým katalogem se rozumí soubor informací obsahující ceny odpovídající jednotlivým položkám předmětu veřejné zakázky, popis takových položek, případně další údaje s nimi související.


ZZVZ - Externí administrátor (pdf, 1 MB)

Uživatelská příručka popisující způsob práce externího administrátora v NEN. Obsahem příručky je způsob provedení registrace subjektu do NEN. Správa přístupových oprávnění uživatelů externího administrátora k jednotlivým zadávacím postupům.


ZZVZ - Informační deska NEN (pdf, 3 MB)

Vyhovuje vaše PC požadavkům na práci s NEN? Co znamená Věstník NEN? Co znamená Seznam zadávacích postupů? Kde mohu nalézt seznam profilů zadavatele v NEN?


ZZVZ - Jednací řízení bez uveřejnění (, unknown size)

Uživatelská příručka popisující průchod administrací zadávacího řízení - jednací řízení bez uveřejnění.


ZZVZ - Nestandardní stavy (pdf, 2 MB)

Obsahem příručky je popis práce s "Nestandardními stavy". Nestandardní stav je institut, prostřednictvím kterého může zadavatel řízeným způsobem a v souladu se zákonem provádět nápravná opatření v již proběhlých úkonech. Příkladem může být změna zadávacích podmínek, kdy zadavatel mění lhůtu pro podání nabídky nebo jiné podstatné náležitosti zadávacího postupu nebo návrat do předešlé fáze zadávacího řízení (např. z fáze hodnocení nabídek zpět na otevírání nabídek) a zrušení vyloučení uchazeče v této fázi.


ZZVZ - Otevřená a uzavřená výzva (pdf, 3 MB)

Účelem dokumentu je představit koncept administrace „Otevřené a uzavřené výzvy“ v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN). Otevřená výzva se od uzavřené liší pouze způsobem zahájení zadávacího řízení, v rámci otevřené výzvy dochází k uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele nebo věstníku NEN.


ZZVZ - Otevřené řízení (pdf, 4 MB)

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení? Jak uveřejním zadávací dokumentaci?


ZZVZ - Parametrizace E-aukce (pdf, 3 MB)

Uživatelská příručka popisující proces nastavení elektornické aukce v Národním elektronickém nástroji.


ZZVZ - Pracovní deska zadavatele (pdf, 2 MB)

Popis hlavního rozcestníku práce zadavatele v systému NEN. K čemu slouží kalendář? Jaký význam mají "Mé zadávací postupy"? Kde najdu smlouvy uzavřené na základě zadaných veřených zakázek?


ZZVZ - Principy práce s certifikáty v NEN (pdf, 1 MB)

Účelem příručky je představit možnosti použití soukromých klíčů a veřejných klíčů s certifikátem v systému NEN ze strany zadavatelů i dodavatelů včetně popisu existujících omezení. Příručka provede uživatele podepisováním objektů v NEN (registrace, interní zprávy, podání, dokumenty …), šifrováním a dešifrováním nabídky podané prostřednictvím NEN.


ZZVZ - Profil zadavatele NEN (pdf, 4 MB)

Dokument popisující vztah institutu profilu zadavatele dle zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění a funkce profilu zadavatele NEN. Jak si založím profil zadavatele v NEN? Jak splním povinnosti k uveřejnění dle zákona 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění?


ZZVZ - Přímé zadání (pdf, 2 MB)

Účelem dokumentu je představit koncept administrace veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) – přímého zadání, v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN).


ZZVZ - Rámcová dohoda (pdf, 2 MB)

Účelem dokumentu je představit koncept administrace rámcové dohody v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN).


ZZVZ - Registrace a správa organizace a osob zadavatele (pdf, 3 MB)

Účelem příručky je představit koncept registrace a správy subjektu a osob v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN) z pohledu zadavatele. Tato příručka je členěna dle základních logických kroků řazených chronologicky tak, jak jsou uživateli realizovány, tj. od registrace subjektu, přes nastavení organizační struktury a nastavení práv uživatelům, až po pokročilé funkcionality správy subjektu.


ZZVZ - Řízení o inovačním partnerství (pdf, 4 MB)

Účelem dokumentu je představit koncept administrace Řízení o inovačním partnerství v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN).


ZZVZ - Řízení ve zjednodušeném režimu (pdf, 5 MB)

Účelem dokumentu je představit koncept administrace řízení ve zjednodušeném režimu „ZR“ v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN).


ZZVZ - Soutěž o návrh (pdf, 2 MB)

Účelem dokumentu je představit koncept administrace soutěže o návrh v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN).


ZZVZ - Systém kvalifikace (pdf, 791 kB)

Základním účelem dokumentu je seznámit uživatele s funkcionalitou systému kvalifikace a zadávání v Národním elektronickém nástroji (NEN).


ZZVZ - Úkony zadavatele v NEN (pdf, 3 MB)

Účelem této příručky je představit procesy či úkony zadavatele vykonávané současně s hlavním procesem, tj. sledem dynamicky upravených formulářů, které vedou uživatele realizací zadávacího postupu.


ZZVZ - Úvod do Národního elektronického nástroje pro zadavatele (pdf, 4 MB)

Uživatelská příručka popisující úvodní úkony zadavatele v NEN, tj. zejména provést registraci organizace do NEN, spravovat organizační strukturu organizace v NEN, spravovat osoby v rámci své organizace a jejich role v NEN, ovládat základní funkcionality v NEN, spravovat profil zadavatele v NEN a parametrizovat NEN pro potřeby zadavatele.


ZZVZ - Uživatelské rozhraní NEN (pdf, 2 MB)

Dokument popisující způsoby práce v aplikaci. Jak se pracuje s formuláři? Jak dokáži v systému filtrovat? Jak si uložím individuální nastavení u zobrazeného formuláře? Jak vytisknu požadované informace? Jak vytvořím graf z vybraných dat?


ZZVZ - Užší řízení (pdf, 5 MB)

Uživatelská příručka popisující průchod zadávacím řízením - užší řízení.


ZZVZ - Základní charakteristika NEN (pdf, 822 kB)

Dokument popisující základní charakter systému a jeho hlavních funkčností. Jaké zadávací řízení jsou podporovány? V jakém rozsahu elektronizace?


ZZVZ - Zjednodušené podlimitní řízení (pdf, 3 MB)

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení? Jak připravím a uveřejním písemnou výzvu k podání nabídek? Jak vyzvu 5 uchazečů k podání nabídky?